Nieuws


Toekomstige samenwerking met Zorgnet Vlaanderen - Reactie en visie vanuit ICURO

De artikelen die over de nakende fusie tussen Zorgnet Vlaanderen en ICURO in enkele media verschenen, zijn niet correct.  Op geen enkele wijze werd hieromtrent contact genomen met ICURO of werd er inhoudelijk afgestemd.  Wij werden hieromtrent door een aantal leden gecontacteerd en wij geven u hierna dan ook graag de juiste informatie en onze visie ter zake.

De Raad van Bestuur van ICURO gaat akkoord om samen met Zorgnet Vlaanderen een begeesterend project voor de Vlaamse ziekenhuizen uit te werken en hierover in overleg te treden.  Om dit mogelijk te maken, werd een duidelijk kader uitgetekend, in goede afstemming met de leden.  Het verder uitbouwen van een werking inzake kwaliteitszorg die de sterke dynamiek in de Vlaamse ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg verder stimuleert, het actief voorbereiden van de toekomst door het uitwerken van visie en toekomstplannen inzake organisatie en financiering van zorg vanuit nieuwe zorgmodellen, het faciliteren van de samenwerking met de universitaire ziekenhuizen die eveneens bijkomende toegevoegde waarde aan de koepelwerking kunnen aanreiken, het ontwikkelen van een hedendaagse governance-context en het ontwikkelen van een pluralistisch kader waarin plaats is voor alle levensovertuigingen, zijn daarvan enkele illustraties.  Het zal niemand verbazen dat ICURO daarnaast ook met grote prioriteit zal blijven ijveren voor een sluitende financiering van de pensioenverplichtingen voor de statutaire medewerkers.

Dinsdag 2 april 2013 ontving de voorzitter van ICURO een uitnodiging vanwege de Raad van Bestuur van Zorgnet Vlaanderen om hieromtrent in overleg te treden.  De ICURO-delegatie zal constructief en met open vizier, maar ook met expliciete verwachtingen, de besprekingen met Zorgnet Vlaanderen voeren over verdere samenwerking en mogelijke fusie.

In het beleidsplan 2013 van ICURO kan men lezen welke visie hierover, in het najaar van 2012, reeds door de Raad van Bestuur werd gevormd.  Inmiddels werd deze visie verder geëxpliciteerd in diverse vergaderingen van de Raad van Bestuur.  Er werd ook tijd gemaakt om de huidige samenwerking te evalueren.  Dit is ons inziens zeker aangewezen alvorens men naar een volgende fase in de samenwerking gaat.  Tot slot werd er ook een reconstructie gemaakt van de budgettaire context en mogelijkheden naar de toekomst.  ICURO zal deze elementen graag inbrengen in de besprekingen.  De gedelegeerde bestuurder van Zorgnet Vlaanderen beschikt over deze informatie aangezien hij stelselmatig alle uitnodigingen en verslagen van de Raad van Bestuur van ICURO ontvangt.

Zorgnet Vlaanderen verstuurde eveneens op 2 april 2013 via omzendbrief een communicatie naar alle leden en tevens naar de leden van het Sectoraal Bestuurscollege.  Het is jammer dat deze communicatie zonder overleg en afstemming gebeurde, zeker omdat de inhoud ook inmiddels de pers bereikte met bijkomende vragen en tal van niet wenselijke percepties.  Zeker omdat daarbij als ‘bewarende maatregel’ eenzijdig werd voorgesteld om de bestaande samenwerkings-overeenkomst te herleiden naar een overeenkomst van twee jaar.  ICURO is van mening dat de structuur die is voorzien binnen de actuele samenwerkingsovereenkomst, namelijk het Begeleidingscomité, de plaats is om dit te bespreken en vervolgens daarover goed afgestemd en samen te communiceren naar de ziekenhuizen.

Wij hopen alvast u hiermee goed te hebben geïnformeerd.  De voorzitter zal op korte termijn een delegatie van bestuurders samenstellen zodat de besprekingen van start kunnen gaan en de Raad van Bestuur is uiteraard de plaats waar de verdere evolutie met grote aandacht zal opgevolgd worden.

U kan ons uiteraard contacteren voor vragen of voor bijkomende input hieromtrent.