Nieuws


Hervormingen werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie”

In februari werd een korte bevraging georganiseerd met als doel de noden en de verwachtingen aangaande de werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie” in kaart te brengen. 

Er kon vastgesteld worden dat het merendeel van de respondenten vragende partij is om het aantal overlegmomenten op te drijven en maandelijks zowel een NIAZ-werkgroep als een JCI-werkgroep te organiseren. Wij willen graag gevolg geven aan deze vraag. 

Om bijkomende verplaatsingen uit te sluiten, zal voorafgaand aan de vergadering van de Commissie “Q & S” een vergadering belegd worden voor de NIAZ-werkgroep.  Aansluitend op de Commissie “Q & S” wordt een overleg gepland met de JCI-werkgroep.

Opgelet, voor de NIAZ-werkgroep gaat deze regeling pas in vanaf september.  Vermits Tilly Postelmans niet aanwezig kan zijn tijdens de geplande vergaderingen van mei en juni worden deze geannuleerd en wordt een nieuwe vergadering gepland op dinsdag 11 juni 2013 van 13.00 tot 15.00 uur.  Tijdens deze vergadering wenst men vanuit het NIAZ een aantal praktische punten met de ziekenhuizen op te nemen.  De zomermaanden kunnen vervolgens gebruikt worden om de aangehaalde elementen intern te introduceren en uit te werken.  Zoals steeds zal u een week voorafgaand aan het overleg de agenda voor de vergadering toegestuurd worden.

De vergaderingen van de JCI-werkgroep gaan in mei en juni door in aansluiting op de Commissie “Q & S”.

Het samenstellen van de agenda wordt gecoördineerd door ICURO, maar ook voor de invulling hebben wij de input van de ziekenhuizen nodig.  Zo kwam vanuit de JCI-werkgroep de suggestie om aan iedere vergadering een hoofdstuk te koppelen.  Dit zou de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen, eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de invulling van de standaarden op te helderen en best practices met elkaar te delen.  Om aan te geven welke hoofdstukken in eerste instantie onze aandacht verdienen, werden de leden uitgenodigd tot participatie aan een korte bevraging.

In een latere fase zal ook een elektronisch forum, opgebouwd vanuit de ICURO-website, ingericht worden.  Om dit vorm te geven, werd een oproep verspreid om samen met een aantal leden van de werkgroep te brainstormen omtrent de concrete invulling daarvan. Voor meer informatie kunt u terecht bij Vera De Troyer.

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 50 te bekijken.