Nieuws


Bevraging directe kosten accreditatie

In de voorbije periode hebben een groot aantal ziekenhuizen de beslissing genomen om een voorbereidingstraject tot het verwerven van een ziekenhuisbrede accreditatie aan te vatten, dit is een zeer positief signaal.

Het nastreven van een accreditatie heeft een bepaalde financiële impact op een organisatie. Daarbij moet goed onderscheid gemaakt worden tussen de directe en indirecte kosten. Op dit moment wordt de kost voor het nastreven van een accreditatie nog op geen enkele manier vergoed en dient een ziekenhuis zelf de nodige middelen te vergaren om dit te bekostigen. Niettegenstaande in de beleidsnota van minister Onkelinx werd opgenomen dat er zal nagedacht worden over hoe het financieringssysteem van de ziekenhuizen kan aangepast worden, hebben wij hieromtrent nog weinig concrete acties gezien. Het lijkt ons echter een logische verwachting dat Q & S op een of andere manier daarin wordt verankerd. Ook in het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen aangaande ‘Integrale kwaliteit en veiligheid van de ziekenhuiszorg’ (NRZV/D/325-3) wordt een oproep gedaan om kwaliteitsinitiatieven, zoals accreditatie, te faciliteren.

Het is onze betrachting om vanuit de ziekenhuiskoepels een objectief beeld te krijgen omtrent de kosten van een ziekenhuisaccreditatie. Wij willen ons hierbij in eerste instantie focussen op de directe kosten (exclusie van de kosten die worden gemaakt voor het inhuren van consultancy). Eenmaal wij deze cijfers ter beschikking hebben, willen wij deze overmaken aan de Afdeling ‘Financiering’ van de NRZV. Vermits er ook in Wallonië en Brussel een aantal ziekenhuizen een accreditatietraject hebben opgestart of zich hieromtrent volop aan het informeren zijn, zou het goed zijn mocht hieromtrent een gezamenlijk advies van alle ziekenhuiskoepels kunnen gedistilleerd worden. Dit advies zou een aantal concrete handvaten bieden om ziekenhuizen financieel te ondersteunen in het nastreven van kwaliteitsvolle zorg.

De ziekenhuizen aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen en ICURO werden via omzendbrief uitgenodigd om aan een bevraging te participeren.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Katia Debaetselier en Vera De Troyer.

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 51 te bekijken.