Nieuws


Advies HGR met aanbevelingen voor de beheersing van postoperatieve infecties in het operatiekwartier

Op 17 juni 2013  werd op de website van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies gepubliceerd met aanbevelingen voor de preventie van postoperatieve wondinfecties in het operatiekwartier. Gezien de relevantie brengen wij dit advies graag onder uw aandacht.

De aanzet tot het opstellen van een advies was het aanvoelen dat de in België geldende normen voor de ziekenhuizen en hun diensten niet meer aangepast waren aan de huidige behoeften. Bovendien bleek uit terreinonderzoek dat er een belangrijke variatie is met betrekking tot de toegepaste interne regels en hygiënepraktijkrichtlijnen in de Belgische operatiekwartieren.

Voor de aanbevelingen opgenomen in het advies, beperkt men zich niet tot enkel het operatiekwartier, maar worden ook andere afdelingen meegenomen zoals het heelkundig dagziekenhuis, de obstetrische heelkunde, maar ook lokalen buiten het operatiekwartier waar invasieve of procedures worden uitgevoerd.
Hierbij worden zowel een aantal (1) architectonische en structurele aspecten van het operatiekwartier aangekaart, als (2) maatregelen om het besmettingsgevaar bij patiënten te beperken, maar wordt ook aandacht besteed aan (3) de logistiek van personen en materiaal in het OK en (4) het huishoudelijk onderhoud.
Naast een probleemstelling en een aantal preventiemaatregelen, worden ook een aantal handvaten aangereikt voor het ontwikkelen van indicatoren om de opvolging in de praktijk te kunnen objectiveren. 

Verder wordt ook verwezen naar een aantal andere adviezen van de HGR die eveneens relevant zijn in het kader van het beheersen van postoperatieve infecties. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan 'Handhygiëne tijdens de zorg' (HGR 8349), 'Microbiologische controle van de omgeving' (HGR 8364) en 'Sterilisatietechnieken' (HGR 7848). Het advies kunt u downloaden via de website van de Hoge Gezondheidsraad of door deze link te volgen.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 52 te bekijken.