Nieuws


Afstemming omtrent de verschillende initiatieven rond de SSC

In het najaar van 2013 plant de FOD Volksgezondheid een tweede bevraging en compliantiemeting met betrekking tot het gebruik van de Safe Surgery Checklist (SSC). Net als bij de eerste meting in 2011 is de deelname aan deze bevraging een vrije keuze van de ziekenhuizen en zullen de participerende ziekenhuizen naderhand een globaal rapport, evenals hun individuele resultaten teruggekoppeld krijgen.

Op dit moment wordt binnen het VIP²-project, in nauwe samenwerking met UHasselt, eveneens een indicator uitgewerkt om de compliantie van de SSC te meten. 

Om de complementariteit tussen de verschillende initiatieven met betrekking tot het perioperatief zorgproces in de Vlaamse ziekenhuizen (toezicht chirurgisch zorgtraject, VIP², onderzoek UHasselt) te bewaken, werd eind mei een overlegmoment georganiseerd met alle betrokkenen. Tijdens dit overleg leek het voor alle partijen aangewezen om de verschillende initiatieven goed op elkaar af te stemmen. Zij hebben zich geëngageerd om het nodige overleg te organiseren en medio september een eenduidige communicatie hieromtrent te verzekeren naar de Vlaamse ziekenhuizen.

Het vormt de intentie om deze meting ook te kunnen meenemen in het doctoraatsonderzoek van drs. Jochen Bergs (UHasselt) omtrent de SSC. Binnen dit onderzoek focust Jochen zich op het inventariseren van het werkelijke gebruik van de checklist, maar vormt het ook de bedoeling om de kritische succesfactoren te kunnen identificeren die bijdragen tot een sluitende implementatie van deze checklijst in de zorgpraktijk. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij Jochen Bergs (jochen.bergs@uhasselt.be).

Dit bericht werd eveneens vanuit de FOD verspreid naar alle ziekenhuisdirecties en de contactpersonen van het contract ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 53 te bekijken.