Nieuws


nieuws-foto

Rapport Itinera: 'Hoe gezond is de GGZ in België?'

In een recent rapport van Itinera wordt de huidige toestand van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in België beschreven en worden beleidsvoorstellen geformuleerd om de toegankelijkheid, de vermaatschappelijking van zorg en de kwaliteit van zorg in de GGZ te waarborgen in de (nabije) toekomst.

Uit dit rapport blijkt dat psychische stoornissen (zoals depressie, alcoholisme en dementie) de grootste oorzaak zijn van invaliditeit. Van deze patiënten krijgt één op twee geen zorg en slechts 25 % van de patiënten ontvangt gepaste zorg. Eén van de mogelijke oorzaken hiervan zijn de lange wachtlijsten in de GGZ die kunnen schommelen van 1 maand tot 1 jaar. De huidige GGZ-voorzieningen zijn momenteel grotendeels verzadigd omdat er te weinig alternatieven zijn voor residentiële behandelingen. Artikel 107 kan hierop een goed antwoord bieden met een verschuiving van intra- naar extramurale zorg.

De kwaliteit van zorg in de GGZ verdient ook de nodige aandacht en verbetering in de verdere ontwikkeling van de GGZ. België heeft op dit moment gemiddeld drie zelfdodingen per dag en staat met dit cijfer in de (betreurenswaardige) top 3 van landen van Europa. Het gebruik van psychofarmaca situeert zich met 20 % boven het Europese gemiddelde. Daarnaast heeft Vlaanderen een hoog cijfer voor heropnames binnen 30 dagen in psychiatrische ziekenhuizen.

Itinera haalt terecht aan dat er een gebrek is aan het objectiveren van de kwaliteit van zorg mede omdat er in de GGZ weinig en sterk gefragmenteerde gegevens beschikbaar zijn. Het indicatorenproject van de GGZ is volgens Itinera dan ook erg bemoedigend. 

Om de GGZ in België verder te optimaliseren, worden 14 aanbevelingen geformuleerd. Het bepalen van prioritaire doelstellingen in verband met kwaliteit, gelijkheid en efficiëntie én het hervormen van de financiering van het zorgaanbod met meer nadruk op kwaliteit en netwerkvorming zijn slechts twee opmerkelijke aanbevelingen.

Mede dankzij dit rapport zal ook de vraag naar transparantie in de GGZ in de komende jaren toenemen; wat meteen het belang van goed doordachte en Q & S-initiatieven van de GGZ ondersteunt en een pleidooi vormt voor de noodzaak aan een proactieve aanpak. U kan dit integrale rapport nalezen op http://www.itinerainstitute.org/nl/bibliotheek/_paper/hoe-gezond-is-de-geestelijke-gezondheidszorg-in-belgie-de-feiten-achter-de-mythen/.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 54 te bekijken.