Nieuws


nieuws-foto

Interessante publicatie van de WHO (2013): Ethical Issues in Patient Safety Research

Wanneer is het nodig om een onderzoeksprotocol voor te leggen aan een ethisch comité? Wanneer is een informed consent vereist of wenselijk? Welke principes zijn van toepassing voor data die intern worden geregistreerd om de effectiviteit van verbeterinitiatieven op te volgen (maar naderhand eventueel wel worden aangewend om ook extern de meerwaarde van een interventie aan te duiden)? En wat hoort een onderzoeker/observator te doen als hij tijdens een interventie meent dat de zorg zou kunnen leiden tot vermijdbare schade aan de patiënt?
Niettegenstaande de bestaande wet- en regelgeving en de diverse guidelines die daaromtrent werden ontwikkeld, kan op vele van deze vragen niet steeds een eenduidig antwoord gegeven worden.

Daartoe heeft de WHO recentelijk een publicatie uitgebracht omtrent ‘ethische overwegingen met betrekking tot patiëntveiligheidsonderzoek’. Met deze uitgave wil de WHO geen nieuwe richtlijnen uitvaardigen, maar worden een aantal ‘guidance points’ in de kijker gezet die ertoe kunnen bijdragen dat bestaande evidentie en richtlijnen concreter worden voor de dagelijkse praktijk. Wat de publicatie extra relevant maakt, is dat deze zich niet beperkt tot enkel het ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek, maar ook de impact van opgestelde guidelines op kwaliteitsverbeteringsprojecten meeneemt. Naast een opsomming van een aantal principes geeft deze publicatie dan ook een aanzet om intern te reflecteren welke (ethische) overwegingen men dient te maken bij het opzetten van verbeterinitiatieven.

Vanuit die optiek lijkt het erg relevant om dit document intern ruim te verspreiden binnen het ziekenhuis. Hierbij dient niet enkel te worden gedacht aan de leden van ethische commissies, maar de inhoud is ook erg relevant voor kwaliteitsmedewerkers, leden van comités patiëntveiligheid, leidinggevenden en directieleden.

De publicatie kan u downloaden door deze link te volgen.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 55 te bekijken.