Nieuws


Mooie opkomst voor informatiedag federaal meerjarenplan kwaliteit en patiëntveiligheid (2013 - 2017)

Op woensdag 18 september 2013 organiseerde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een informatiedag waarin het meerjarenplan van het programma ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ voor 2013 - 2017 werd toegelicht. Er werd  ook ingegaan op concrete vragen van de ziekenhuizen hieromtrent.  Samen met dit meerjarenplan wordt eveneens een meerjarig ondersteuningsplan uitgewerkt. Hierin wordt de FOD bijgestaan door een aantal expertisecentra binnen bepaalde deeldomeinen en is het de bedoeling om via workshops, focusgroepen, … de ziekenhuizen verder te ondersteunen in de uitwerking van de thema’s uit het tweede meerjarenplan. Dit ondersteuningsplan wordt ontwikkeld voor meerdere doelgroepen waarbij, meer dan in het verleden, de focus ook wordt gelegd op directies, leidinggevenden, artsen en ziekenhuisapothekers. 

Tijdens de informatiedag werden aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden en boeiende presentaties van experten, de belangrijkste concepten voor de invulling van het meerjarenplan geconcretiseerd. Alle presentaties kan u integraal downloaden van de website www.patient-safety.be.

De informatiedag kende een mooie opkomst van algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen waarbij zowel directieleden, artsen, apothekers en kwaliteitscoördinatoren als stafmedewerkers zich engageren om verder vorm te geven aan het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in de ziekenhuizen.
Een gelijkaardige informatiedag werd georganiseerd voor de Franstalige ziekenhuizen.

Verder kan opgemerkt worden dat de verwachtingen vanuit het contract goed aansluiten bij de aandachtspunten voor het behalen van een ziekenhuisbrede accreditatie.

Wij wensen dr. Haelterman en haar team te feliciteren met deze boeiende informatiedag. Naar goede gewoonte wordt ook dit jaar een symposium kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd. De  7de editie van dit symposium vindt plaats op maandag 25 november te Brussel, na de week van de patiëntveiligheid (van 18 tot 22 november). Het centrale thema dit jaar is 'Patiënt en familie empowerment'. Meer informatie hierover zal binnenkort beschikbaar zijn. 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 56 te bekijken.