Nieuws


Indicatoren inzake de verpleegkundige kwaliteit: standpunt FOD in tegenspraak met de afspraken met de FRKVA

Onder impuls van ICURO werden in het voorjaar van 2012 duidelijke afspraken gemaakt met de FRKVA. Hierdoor werd een inhoudelijke wisselwerking en kruisbestuiving uitgebouwd tussen de focus en de werkzaamheden van de FRKVA en het Vlaams Indicatorenproject VIP². Op die wijze kon consistentie uitgebouwd worden in aanpak en methodologie, maar zouden de ziekenhuizen ook een consistent pakket aangeboden krijgen. De afspraak werd daarbij gemaakt dat de verpleegkundige indicatoren die in het kader van het VIP² werden verzameld, beschikbaar zouden gesteld worden voor de federale overheid.

Vanuit de ziekenhuizen wordt ons gemeld dat de FOD Volksgezondheid hen (soms op een nogal dwingende manier) aanspoort om de data nodig voor de opbouw van de indicatoren, aan hen over te maken. Het argument dat daarbij wordt aangehaald, namelijk dat het ontwikkel- en validatieproces van de VIP²-indicatoren meer tijd kost dan werd vooropgesteld, is correct. Dit impliceert uiteraard dat op dit moment nog geen informatie vanuit het VIP² omtrent indicatoren die mede verpleegkundige activiteit in beeld brengen, aan hen kan overgemaakt worden.

Deze spreidstand tussen enerzijds de initiatiefnemers van het VIP² die voortbouwen op eerder gemaakte afspraken en aangeven dat data-aanlevering een eigen keuze is van het ziekenhuis én anderzijds de FOD die consistent verwijst naar de wettelijke verplichting daartoe, creëert de nodige onrust en onzekerheid in de ziekenhuizen.

Om toch het enthousiasme om met indicatoren op een goed doordachte en geïntegreerde manier verder aan te wakkeren, heeft ICURO deze bezorgdheid geagendeerd op het structureel overleg met minister Vandeurzen van maandag 16 september 2013. Daarbij heeft minister Vandeurzen duidelijk aangegeven dat hij de nodige stappen zou zetten om met de federale minister van Volksgezondheid hierover in overleg te treden.

Vanuit ICURO blijven wij dit goed opvolgen. In tussentijd wordt op het terrein goed samengewerkt tussen de twee initiatieven, wat bemoedigend moet zijn om een verdere integratie te kunnen bewerkstelligen. Aangezien wij vanuit de FOD geen communicatie hebben ontvangen om eerder gemaakte afspraken te ontkrachten, blijft het standpunt dat ziekenhuizen zelfstandig kunnen beslissen of zij al dan niet de informatie aanreiken, voor ons overeind.

Tijdens de volgende vergadering van de Commissie "Q & S" (24 oktober 2013) zullen wij dit punt zeker agenderen.