Nieuws


Bezoek van JCI aan 2 Vlaamse ziekenhuizen

Op vrijdag 4 oktober 2013 bezocht Lori Shanahan, de Europese contactpersoon voor JCI (tak consultancy), 2 van onze Vlaamse ziekenhuizen, zijnde het AZ Sint-Blasius (Dendermonde) en het Revalidatieziekenhuis De Mick (Brasschaat).
De bedoeling van dit bezoek bestond eruit om enig inzicht te verwerven in welke context Vlaamse ziekenhuizen functioneren en in welke mate dit een invloed kan hebben op het voorbereiden en behalen van een JCI-accreditatie.

Tijdens de bezoeken werd aan de hand van een presentatie en gesprek een toelichting gegeven bij de regelgevende en wettelijke structuren in België/Vlaanderen, de verschillende organen in het ziekenhuis en het financieringssysteem voor ziekenhuizen. Ook de specifieke historiek van beide ziekenhuizen en welke stappen werden gezet in het voorbereidingstraject, werden aangehaald. Daarbij werden de uitdagingen, maar ook de moeilijkheden waarmee men werd geconfronteerd in een voorbereidingstraject naar accreditatie aangekaart. Zo werd onder meer de noodzaak van een Nederlandstalige versie van de standaarden (komt er eind 2013) aangehaald, teneinde moeilijkheden in het interpreteren van standaarden in te perken, maar ook het statuut van de artsen en de impact van een accreditatie op een ziekenhuis (qua menselijke en financiële resources) werden besproken. Er werden eveneens specifieke vragen gesteld omtrent de meerwaarde, maar ook de haalbaarheid van een aantal specifieke standaarden. Daarnaast kreeg Lori ook een uitgebreide rondleiding in beide ziekenhuizen.

Met de contactpersonen van beide ziekenhuizen werd afgesproken om een terugkoppeling omtrent dit bezoek te geven in de vergadering van november. Dit maakt het enerzijds mogelijk om de vergadering van oktober integraal te laten invullen door Kornelia Fiausch (JCI consultant) en anderzijds geeft dit JCI de tijd om te reflecteren aangaande de besproken punten en zo mogelijk een oplossing te bieden.

Wij willen graag beide ziekenhuizen hartelijk danken voor  de zorgvuldige voorbereiding en hun bereidheid om Lori te ontvangen. Verder beschouwen wij het als een mooi gegeven dat JCI het initiatief neemt om de Vlaamse ziekenhuizen beter te leren kennen.