Nieuws


Directe kosten ziekenhuisaccreditatie

In mei 2013 werden de Vlaamse ziekenhuizen uitgenodigd om te participeren aan een bevraging met als doel een objectief beeld te krijgen van de directe kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisaccreditatie. Wij kunnen daarbij een onderscheid maken tussen directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn bijvoorbeeld de kosten die worden betaald aan JCI of NIAZ, maar ook kosten voor vertalingen, eventuele tolkkosten tijdens audits en reis- en verblijfskosten van de ‘surveyors’. Deze kosten kunnen gestaafd worden met facturen. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld kosten ingevolge bijkomende personeelsinzet en het implementeren van een documentbeheersysteem. Deze kosten zijn vooralsnog moeilijker af te bakenen of eenzijdig toe te wijzen aan het accreditatietraject.

In totaal hebben 25 ziekenhuizen geparticipeerd aan de bevraging, waarvoor onze hartelijke dank. 16 ziekenhuizen daarvan streven een NIAZ/Qmentum-accreditatie na en 9 ziekenhuizen daarvan hebben voor JCI gekozen. Daaruit kon afgeleid worden dat de gemiddelde directe kost (op jaarbasis) voor een JCI-accreditatie 28.000 € en voor een NIAZ-accreditatie 25.000 € bedraagt.

Het lijkt ons essentieel dat wij stap voor stap een kader ontwikkelen met een aangepaste financiering in functie van de ontwikkelingen en evoluties inzake het streven naar optimale kwaliteit van zorgen in de ziekenhuizen. Als wij bovenvermelde bedragen extrapoleren voor alle algemene ziekenhuizen (inclusief Sp-ziekenhuizen) en universitaire ziekenhuizen in België (n = 122) ramen wij de directe kost op 3.300.000 € per jaar. Het is aan te bevelen dat dergelijke indicatieve raming ook voor de psychiatrische ziekenhuizen (n = 59) wordt uitgewerkt omdat ook in deze ziekenhuizen de accreditatiebeweging tot ontwikkeling komt.

Op basis van deze cijfers werd door ICURO een brief opgesteld voor de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV), Afdeling "Financiering", met de vraag om een advies uit te werken om deze directe kosten op te nemen in de reguliere financiering van de ziekenhuizen. De geformuleerde intenties van minister Onkelinx om de kwaliteit van zorg mee te nemen in de ziekenhuisfinanciering, evenals het advies 'Integrale kwaliteit en veiligheid van de ziekenhuiszorg’ (NRZV/D/325-3) van de NRZV bieden daartoe een aantal aanknopingspunten.

Vermits ook in Wallonië een aantal ziekenhuizen zich aan het voorbereiden zijn op of informeren over het verwerven van een ziekenhuisbrede accreditatie, hebben wij een brief tot adviesaanvraag in eerste instantie voorgelegd aan de leden van de Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen. Ook binnen de andere ziekenhuiskoepels kon daarvoor het nodige draagvlak gevonden worden. Vorige week werd dan ook vanuit de Nationale Confederatie een gezamenlijke adviesaanvraag gericht naar de NRZV.

Wij volgen dit goed op in de Commissie "Q & S" en houden u goed op de hoogte door middel van de nieuwsbrief.