Nieuws


Meer duidelijkheid omtrent de timing voor het eisenkader ‘Internistisch zorgtraject’

Tijdens de Commissie “Q & S” van 24 oktober 2013 werd vanuit Zorg en Gezondheid aangegeven dat de eisenkaders voor de verschillende deeldomeinen van het internistisch traject op dit moment intern worden besproken. In de loop van de komende weken wordt een overleg gepland met de verschillende werkgroepen (professionals) om het eisenkader in zijn totaliteit te bekijken om zo eventuele overlappingen, maar ook lacunes in het zorgtraject op te merken.

Niettegenstaande een aantal leden aangeven dat (delen van) het eisenkader nu reeds circuleren in een aantal ziekenhuizen, wordt vastgehouden aan het principe om ‘draft’versies niet publiek te maken, dit om desinformatie en verwarring in de sector te voorkomen. Dit idee kon gevolgd worden door de leden van de Commissie “Q & S”. De gehanteerde methodiek om professionals (via beroeps- en/of wetenschappelijke verenigingen) te betrekken, wordt sterk geapprecieerd, maar impliceert helaas dat bepaalde stukken onafgewerkt worden verspreid.     

Concreet werd afgesproken dat het eisenkader in preview zal toegelicht worden tijdens de vergadering van 19 december 2013. Begin 2014 voorziet Zorg en Gezondheid een officieel communicatiemoment daaromtrent. Vanuit het Agentschap Zorginspectie werd aangegeven dat men de verwachting vanuit de sector om voldoende tijd (6 maanden) te laten tussen de bekendmaking van het eisenkader en de eerste inspecties, wil respecteren. Deze termijn moet ziekenhuizen voldoende tijd geven om zich goed voor te bereiden. Verder zullen de eisen aangeleverd worden onder de vorm van een Exceltabel, wat het proces om concreet met de eisen van start te kunnen gaan in de instelling toch in belangrijke mate zal faciliteren.