Nieuws


Toevoeging van een vertrouwelijkheidsclausule aan de engagementsverklaring voor het VIP²

Naar aanleiding van de nota van Zorgnet Vlaanderen omtrent de toepassing van het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het VIP² én de bespreking daarvan in de Commissie “Q & S” van donderdag 24 oktober 2013, werd op 29 oktober 2013 een omzendbrief verstuurd naar de Vlaamse ziekenhuizen.

Zowel in de nota als tijdens de bespreking werd aangegeven dat de Vlaamse overheid elk verzoek tot openbaarmaking moet afwijzen (passieve openbaarheid) en ook op eigen initiatief niet kan overgaan tot openbaarmaking van primaire data noch indicatoren (actieve openbaarheid) indien “het om bestuursdocumenten gaat die informatie bevatten die door een derde werd verstrekt zonder dat hij daartoe verplicht werd en die hij uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft bestempeld, tenzij die persoon met de openbaarmaking instemt.”.

Daartoe werd aan de omzendbrief een aangepaste versie van de engagementsverklaring toegevoegd. Met dit formulier kunt u als ziekenhuis niet alleen aangeven voor welke indicatorensets u zult participeren binnen het VIP², maar in deze nieuwe versie werd een clausule opgenomen om de primaire data als vertrouwelijk te bestempelen. De ziekenhuizen die reeds de oude versie van de engagementsverklaring hebben verstuurd en alsnog de primaire data als vertrouwelijk willen bestempelen, kunnen gebruik maken van bijgevoegde brief.

Wij hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie omtrent de juridische aspecten van deze nota kunt u terecht bij Miek Peeters (mp@zorgnetvlaanderen.be).