Nieuws


Hoe bereidt uw ziekenhuis zich voor op 13 december 2013?

Na twee jaar van voorbereiding komt het moment waarop de VIP²-indicatoren daadwerkelijk zullen geïmplementeerd worden in de sector, met rasse schreden naderbij. In dat kader werd op 19 november vanuit het VIP² een brief rondgestuurd met als doel de ziekenhuizen goed te informeren op welke manier zij zich goed kunnen voorbereiden op de volgende weken.

De reden voor deze brief wordt ingegeven door een aantal factoren. In september kregen de ziekenhuizen hun data met betrekking tot borstkanker vanuit de Stichting Kankerregister teruggekoppeld met als doel deze intern te bekijken en de correctheid daarvan te confirmeren en zo nodig alle eventuele vragen daaromtrent aan hen terug te koppelen. Op dit moment worden alle (door de ziekenhuizen geconfirmeerde) data samengebracht en krijgen zij uiterlijk 6 december een vergelijking toegestuurd waardoor alle ziekenhuizen zichzelf kunnen positioneren ten opzichte van de andere Vlaamse ziekenhuizen. Naast de doelstelling om intern met deze data aan de slag te gaan, vormt het extern kenbaar maken van de indicatoren een tweede doelstelling van het project. Om dit te faciliteren, zal de terugkoppeling gebeuren in een format die door de ziekenhuizen aanwezig in het Indicatorenforum werd  goedgekeurd. Deze pagina’s zijn eenvoudig te integreren in de eigen website en laten het toe dat ziekenhuizen zelf een duiding geven omtrent hun resultaten en de opgestarte verbeteracties. Mede naar aanleiding van de studiedag van 13 december 2013 omtrent het werken met indicatoren, heeft de media ons al aangegeven dat zij de nodige aandacht zullen geven aan het extern kenbaar maken van kwaliteitsresultaten.

In dat kader willen wij oproepen om zich hieromtrent goed voor te bereiden. Is er binnen uw ziekenhuis een draagvlak om de resultaten op de website kenbaar te maken? Heeft u daartoe het nodige overleg gepland? Het kan ook zijn dat u pas in een latere fase uw resultaten zult publiek maken. Ook dan is het belangrijk om een reactie klaar te hebben indien u daarover wordt geïnterpelleerd. Het is net om deze stappen goed voor te bereiden dat de omzendbrief werd opgesteld.

Wij hebben de omzendbrief  op onze website geplaatst. U kunt hem downloaden via de volgende link.