Nieuws


Eindrapport over contract ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2011’

Zoals ieder jaar heeft de ‘Cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid’ van het DG ‘Gezondheidszorg’ een globaal rapport uitgeschreven over de stand van zaken met betrekking tot kwaliteit en patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen.

Dit rapport omvat de verwerkte gegevens van de ziekenhuisrapporten die in 2011 werden ingediend in het kader van het 4de contractjaar ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.

Het rapport is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Na een inleidend hoofdstuk worden de eerste 3 hoofdstukken gewijd aan de resultaten per pijler.
Een eerste hoofdstuk rapporteert de activiteiten die werden verricht voor de verdere implementatie van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem. In een tweede hoofdstuk wordt vervolgens ingegaan op de verbeteracties in het kader van intramurale zorgprocessen en de resultaten van de SWOT-analyse van transmurale zorgprocessen. In een derde hoofdstuk wordt de pijler ‘indicatoren’ onder de loupe genomen.
Vervolgens worden de activiteiten die in het kader van het begeleidings- en ondersteuningsplan werden georganiseerd, toegelicht. In een vijfde en afsluitend hoofdstuk worden de oriëntaties voor de toekomst besproken waarbij de focus ligt op de inhoud van het 2de meerjarig programma (2013-2017). De vier bouwstenen voor een performant ziekenhuisbeleid (innovatie, ondernemingszin, samenwerking en/of netwerking en klantgerichtheid) blijven behouden als rode draad en worden verder geoperationaliseerd in de gekende generieke en specifieke thema’s.

Na vier projectjaren zijn enkele conclusies te trekken. Meer bepaald is het cruciaal dat het patiëntveiligheidsmanagementsysteem verder wordt geïmplementeerd en geconsolideerd en dat actief wordt ingezet op proactief risicomanagement. Daarnaast blijkt dat ziekenhuizen nog een lange weg af te leggen hebben op het vlak van procesmanagement, vooral omdat het procesmatig benaderen van transmurale zorgprocessen relatief nieuw is. Tenslotte werd vastgesteld dat het opvolgen van verbeteracties aan de hand van relevante indicatoren nog voor verbetering vatbaar is. VIP² zal daarin zeker ondersteunend zijn.

Uit dit rapport én het feit dat 91 % van de acute, psychiatrische en Sp-ziekenhuizen deelnamen aan dit initiatief (participatiegraad steeg tot 95 % in 2013) kan de dynamiek die er in de sector is om actief te werken aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, goed afgeleid worden. Het volledige rapport kan gedownload worden via deze link http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Patientsafety/Pluriannualplan2007-2012/Reportpluriannualplan20072012/index.htm?fodnlang=nl