Nieuws


Eerste kennismaking met het eisenkader ‘Internistisch Zorgtraject’

Tijdens de vergadering van de Commissie “Q & S” van 19 december 2013 heeft Dr. Els Van Dingenen (Zorg & Gezondheid) een eerste toelichting gegeven omtrent de concrete invulling van het eisenkader voor het internistisch zorgtraject.

Vermits rond de eisen voor de desinfectie van flexibele scopen nog een finale bespreking dient gehouden te worden met de professionals (10 januari 2014) én het feit dat het eisenkader in zijn definitieve vorm nog dient goedgekeurd te worden door het kabinet van Minister Vandeurzen; kan dit op dit ogenblik nog niet vrij gegeven worden aan de sector. Hiervoor wordt begin 2014 naar voren geschoven. Het is ook op dat moment dat vanuit de Vlaamse overheid een informatiesessie voor de sector zal ingericht worden. De eerdere intentieverklaring van Zorginspectie om een termijn van 6 maanden te handhaven tussen de bekendmaking van het eisenkader en de start van de eerste inspecties werd ook deze vergadering herhaald door Tania Vandommele (Zorginspectie).

Het eisenkader ‘internistisch traject’ zal om en bij de 400 eisen bevatten. Ongeveer 165 daarvan zijn op dit moment aangeduid als eisen die in een eerste nalevingstoezicht zullen getoetst worden. Naast een eisenkader per structurele eenheid (ziekenhuisapotheek, intensieve zorgen, D-dienst,…) werd eveneens een globaal eisenkader opgesteld, waarbij de eisen zijn ingedeeld volgens thema (30 in totaal). Dit bleek een nuttige oefening, omdat dit het zowel mogelijk maakte om eventuele overlappingen als hiaten te ontdekken. De meeste van de eisen (93 van de 165) zijn ondergebracht in de thema’s ‘medisch kader’ (21) en ‘niet-medisch kader’ (18), ‘infrastructuur’ (23), ‘hygiëne’ (18) en ‘dossier’ (13). Indien Zorginspectie bij het uitwerken van de werk- en inspectie-instrumenten zou opmerken dat ondanks de relevantie van een eis, deze moeilijk valt te objectiveren, kunnen nog een aantal wijzigingen doorgevoerd worden.

Verder gaf Dr. Van Dingenen nog aan dat de categorale ziekenhuizen met een erkenning voor een ziekenhuisapotheek niet zullen geïnspecteerd worden. Zij komen later aan bod (zorgtraject geriatrie en revalidatie); waarbij op dat moment het hele ziekenhuizen (hospitalisatiediensten en ziekenhuisapotheek) zullen geïnspecteerd worden.

Bovenstaande informatie werd ons ook elektronisch aangereikt vanuit Zorg en Gezondheid (link)

De reacties die meteen na de voorstelling in de vergadering geuit werden, zullen geïntegreerd worden in het verslag en vervolgens ook overgemaakt worden aan het agentschap Zorg en Gezondheid. Ook bedenkingen die ons na de vergadering  nog aangereikt worden (via vera.detroyer@icuro.be), zullen gegroepeerd worden en meegenomen worden in de finale besprekingen tussen de ziekenhuiskoepels en de overheid en geagendeerd worden voor de volgende Commissie “Q & S” (16 januari 2014).