Nieuws


nieuws-foto

Best practice 'Kwaliteitsvollere patiëntenzorg en efficiëntere doorstroming van patiënten op de dienst spoedgevallen' - AZ Nikolaas

In december 2013 presenteerde het AZ Nikolaas een mooie best practice in de Commissie “Q & S”, getiteld ‘Kwaliteitsvollere patiëntenzorg en efficiëntere doorstroming van patiënten op de dienst spoedgevallen AZ Nikolaas door middel van een elektronisch zorgdossier’.

Vooreerst werden een aantal aanleidingen aangehaald voor de opstart van het voorgestelde project. De ingebruikname van een nieuwe spoeddienst na een fusie, maar ook de opportuniteit om een aantal architectonische tekortkomingen en non-conformiteiten aan te pakken werden daarbij onder meer genoemd. Daarnaast vormden ook de normen die vanuit het NIAZ worden aangereikt om een goede werking van de spoedgevallendienst te bewerkstelligen, een inspiratiebron voor dit project.

Tijdens de uiteenzetting werden de verschillende fasen kort toegelicht. Daaruit kwam duidelijk naar voor dat iedere fase (1) een goede multidisciplinaire samenwerking en afstemming, (2) een continue focus op de noden van de patiënt en (3) het nastreven van een efficiënte zorgverlening (via communicatie, informatieverspreiding en doorverwijzing) cruciale succesfactoren waren.

Van bij de start werden twee doelstellingen vooropgesteld, zijnde (1) het bieden van kwaliteitsvolle patiëntenzorg en (2) het realiseren van een efficiëntere doorstroming van patiënten.          
Wat de eerste doelstelling betreft, kan geconcludeerd worden dat de triage (en dus ook de ingestelde behandeling) correcter verloopt. Er is een betere uitwisseling van (klinische) informatie tussen de interne en de externe zorgverstrekkers waarbij zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van de informatie werd verbeterd. Verder kan geconcludeerd worden dat meer en meer zorg- en behandelprocessen gestandaardiseerd verlopen (wat op zich ook de kwaliteit van de zorg bevordert).

Wat de efficiëntie van de doorstroming betreft, zorgt een goede triage ervoor dat de zorg van de patiënten sneller wordt afgestemd op hun behoeften en risicoprofiel. Ook de cockpitschermen maken dat er een volledig overzicht is van de noden van de patiënten en men sneller kan bijsturen om zo eventuele knelpunten weg te werken. Maar er zijn nog verbeteropportuniteiten.

Wij wensen het AZ Nikolaas te feliciteren met deze best practice.

Alle informatie met betrekking tot deze best practice werd toegevoegd aan de pagina van de ‘Best practices’ op onze website en kunt u raadplegen via deze link.