Nieuws


Pilootprojecten Stakeholdersoverleg komen op kruissnelheid

Na voorbereiding, implementering en opstart in 2013 gaan de pilootprojecten ‘Stakeholdersoverleg’ in 2014 over tot de verdere operationalisering. Naast een project in de algemene ziekenhuizen ZNA (Antwerpen), Stedelijk Ziekenhuis (Roeselare), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Erica algemeen ziekenhuis (campus Geel) en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst), werd eveneens een stakeholdersoverleg opgestart in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Rekem. Binnen deze pilootprojecten ‘Stakeholdersoverleg’ (SO) komen interne en externe stakeholders samen rond een aantal belangrijke ziekenhuisbrede thema’s en geven daarover hun advies aan de raad van bestuur. De focus wordt daarbij autonoom door de deelnemers bepaald. Zo kunnen er besprekingen opgestart worden omtrent de grote opties van het ziekenhuisbestuur, het beleidsplan voor volgend jaar en het jaarverslag met daarin specifieke aandacht voor de kwalitatieve resultaten van de ziekenhuiswerking. Het advies kan ook gaan over heel concrete thema’s. Zo worden ook zeer dagdagelijkse thematieken op tafel gelegd zoals: chronische zorg en continuïteit van zorg, wachttijden, website van ziekenhuis, klachtenbehandeling, ...

In 2014 worden enkele goed voorbereide samenkomsten rond ziekenhuisbrede thema’s vooropgesteld teneinde een goede werking te garanderen. Het spreekt voor zich dat hieruit heel wat inzichten en ervaringen kunnen gedistilleerd worden die inspirerend kunnen werken. De ad hoc werkgroep binnen ICURO die van bij de opstart zorgde voor kennisopbouw tussen de vertegenwoordigers van participanten (Koning Boudewijnstichting en UZ Gent), potentiële ziekenhuizen en externe stakeholders (patiënten en ziekenfondsen), begeleidt de pilootprojecten verder op een algemener niveau. Het is een forum om ervaringen uit te wisselen, thematieken uit te diepen of praktische kwesties te behandelen, zoals bijvoorbeeld door het aanreiken van suggesties rond methodieken om tot een goed advies te komen. Er zal ook attent gevolgd worden, bijvoorbeeld via bijkomende overleg- en vormingsmomenten, of met name de bijzondere focus op de patiëntenvertegenwoordigers binnen het stakeholdersoverleg op peil blijft.

De pilootprojecten worden begeleid door het UZ Gent (met financiële ondersteuning van KBS en ICURO) dat instaat voor de wetenschappelijke evaluatie. Het onderzoeksopzet omvat verschillende methoden. Zo zullen (1) niet-participerende observaties van het SO uitgevoerd worden in drie ziekenhuizen (ZNA Antwerpen, Jessa Ziekenhuis Hasselt en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst) van september 2013 tot en met december 2014; (2) zal er een gevalideerde vragenlijst afgenomen worden in alle ziekenhuizen (december 2014) en (3) worden er twee focusgroepen met afgevaardigden van interne en externe stakeholders georganiseerd in het voorjaar van 2015.

In het najaar van 2014 zal er een eerste evaluatie van de werking gebeuren. De opgebouwde leerervaringen zullen dan ook kunnen gedeeld worden met andere Vlaamse ziekenhuizen die zijn geïnteresseerd om dergelijk stakeholdersoverleg op te starten.

Dit aandachtsdomein wordt vanuit ICURO opgevolgd door Stefaan Van Roey