Nieuws


Toelichting stappenplan Primary Source Verification van gezondheidszorgdiploma’s

Vanuit de accreditatie-instanties wordt de verwachting geuit dat ziekenhuizen een methode hebben geïmplementeerd om de diploma’s van de bij hen tewerkgestelde professionals te controleren ten aanzien van hun authenticiteit. Zoals u weet, hebben wij deze verwachting ook al eerder aangekaart bij de bevoegde federale instanties.

Via een omzendbrief (d.d. 25 januari 2013) hebben wij u daaromtrent reeds aangegeven dat men dit vanuit de FOD wil ondervangen door ziekenhuizen toegang te verschaffen tot hun databank om zo een aantal diplomagegevens (visumtoekenning, eventuele restricties) te kunnen checken. Dit zou het proces naar authenticiteitscontrole aanzienlijk faciliteren.
In de brief werd ook reeds aangegeven dat het een betrachting was vanuit de FOD om dit systeem operationeel te maken tegen medio 2014.

Teneinde de precieze planning daaromtrent helder in beeld te krijgen en een zicht te krijgen op de functionaliteiten van het systeem, hebben wij dr. W. Haenen uitgenodigd om een toelichting te geven in de volgende vergadering van de werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie - JCI" van 20 februari 2014. Vanuit praktische overwegingen was het niet mogelijk om dit in te plannen voor de agenda van de Commissie "Q & S". Uiteraard zijn geïnteresseerde leden van de  werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ" van harte welkom om (specifiek voor dit agendapunt) de JCI-vergadering bij te wonen.