Nieuws


Pilootproject Vitalink rond medicatieschema’s

Het hoeft geen betoog welke meerwaarde kan toegekend worden aan het delen van (zorg)gegevens voor de kwaliteit van de zorg. Onder impuls van Vitalink, een initiatief van de Vlaamse overheid, werden 4 pilootprojecten opgezet met als doel medicatieschema’s van patiënten op een elektronisch platform te plaatsen zodat deze konden geconsulteerd worden door zowel patiënten als professionals (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden).

Uit een eerste evaluatie van het project in Limburg (uitgevoerd door het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond en de dienst huisartsgeneeskunde UHasselt) kon afgeleid worden dat het project een grote meerwaarde had. Zo kon een verbetering vastgesteld worden in de samenwerking en de communicatie tussen zorgverstrekkers, maar kon ook een uniforme lay-out vastgelegd worden voor het medicatieschema. Doel van een pilootproject is ook steeds om de knelpunten te definiëren, zodoende de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren om de methodiek te verfijnen en te optimaliseren. Daarbij kon onder meer opgemerkt worden dat de dubbele ingave van gegevens (in het lokaal medisch dossier en in Vitalink) een hindernis vormt, maar werden ook fouten gedetecteerd die de betrouwbaarheid van het systeem aantasten. Bij het doorvoeren van de aanpassingen dient men vooral rekening te houden met het gebruiksgemak voor de zorgverstrekkers. Naar dit laatste punt wordt er verder onderzoek gevoerd. 

“Door samen te werken, kunnen we innovatieve projecten ter verbetering van de eerstelijnszorg realiseren. Goede communicatie tussen zorgverstrekkers verbetert de medische opvolging van onze patiënten. Wij, de zorgverstrekkers, zijn echter drukbezet en communicatie vraagt veel tijd. Elektronische tools die op een (tijds)efficiënte en betrouwbare manier de communicatie in de eerste lijn verbeteren, moeten uitgewerkt worden. Ik ben van mening dat in de toekomst een e-platform als Vitalink zo’n tool kan zijn. Maar dan dienen de knelpunten - dewelke we tijdens dit  pilootproject bij het medicatieschema hebben ervaren - te worden opgelost”, aldus prof. Neree Claes, prof. patiëntveiligheid in ziekenhuizen en huisartsgeneeskunde.

Zoals u misschien wel weet, werd op 23 oktober 2013 de beslissing genomen om het Vitalink medicatieschema uit te rollen over Vlaanderen. Dit kan gebeuren nadat op basis van de feedback vanuit de sector die geïntegreerd in een rapport werd overgemaakt aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, eerst een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan software aanpassingen, maar er moet ook aandacht gegeven worden hoe de integratie en de kwaliteit van de medicatieschema’s verder kunnen geoptimaliseerd worden en zullen de nodige validaties uitgevoerd worden. De uitrol wordt voorzien in de loop van 2015. In tussentijd kunnen de Vitalink medicatieschema’s wel verder gebruikt worden waarbij wel dient rekening te worden gehouden met de actuele beperkingen.

Wij volgen dit graag voor u mee op.