Nieuws


nieuws-foto

17 maart 2014: de start van een nieuwe meetperiode voor de Vlaamse Patiënten Peiling

17 maart 2014 stond in de agenda’s van de ziekenhuizen aangevinkt als startdatum voor een volgende meetperiode van de Vlaamse Patiënten Peiling.  Het is fijn om u te kunnen melden dat 40 ziekenhuizen hieraan participeren.

In de voorbereiding daartoe werden wij vanuit verschillende ziekenhuizen gecontacteerd met een aantal vragen en/of suggesties. Zoals u weet, werd het opstellen van de vragenlijst gecoördineerd vanuit het Vlaams Patiëntenplatform, dit in goede afstemming met de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren" van het VIP². Daartoe werden de binnengelopen reacties vorige week besproken in de vergadering van de respectievelijke ontwikkelingsgroep.

Wij reiken u toch graag het antwoord vanuit de groep aan ten aanzien van een aantal aangehaalde punten.

Zo betreurden sommige ziekenhuizen dat vragenlijsten waarop patiënten eenzelfde score toekennen op alle vragen, niet werden meegenomen voor de verdere verwerking. Niettegenstaande dit het gevolg kan zijn van het ‘blindelings’ aanvinken van een antwoord (zonder de vraag te lezen), kan het ook zijn dat een patiënt over de hele lijn ‘heel tevreden’ is en daarom steeds hetzelfde antwoord geeft.             

Met de ontwikkelingsgroep werd afgesproken dat in een volgende versie een controlevraag moet ingebouwd worden die meteen kan aangeven of de patiënt de vragen effectief heeft gelezen.

Het voorstel is voorlopig dat die vragenlijsten voor deze meting wel worden ingevoerd en aangeleverd aan de TTP. Bij het verwerken van de resultaten zal bekeken worden om hoeveel vragenlijsten dit gaat. In functie daarvan zal beslist worden of deze formulieren worden meegenomen of niet. 

Met betrekking tot de terugkoppeling van de resultaten werd gevraagd om de vragen waarop geen antwoord wordt gegeven, niet weer te geven in de resultaten, maar de noemer enkel samen te stellen uit de som van de gegeven antwoorden.    
Op dit moment is dit niet zo. De noemer is daarbij gelijk aan de som van alle gegeven antwoorden (bijvoorbeeld bij 10 antwoorden, antwoordden 6 patiënten ‘ja’, 3 patiënten ‘nee’ en 1 patiënt liet de vraag open). De leden van de werkgroep zijn het erover eens dat de huidige terugkoppeling de meest correcte is en ook het aantal niet-ingevulde items belangrijke informatie bevatten. Indien kan opgemerkt worden dat de vraag steeds niet wordt beantwoord, dan kan het zijn dat de formulering te moeilijk is.          
Er werd ook aangegeven dat de huidige feedback nog vrij druk is.

Verder werd aangehaald dat men bij het vastleggen van een meetmethodiek dient rekening te houden met de implicaties dat dit heeft binnen de ziekenhuizen. Zo werd aangegeven dat de regel om de peiling pas na het ontslaggesprek met de arts te overhandigen aan de patiënt er enerzijds toe leidt dat de werklast bij de verpleegkundigen wordt gelegd en men anderzijds merkt dat dit een negatief effect heeft op de responsgraad; veelal omdat patiënten dan snel naar huis willen. Het lijkt ons vanuit de ziekenhuiskoepels dan ook een goed idee om hierover de nodige afstemming te organiseren, zodoende dat het participeren aan de Vlaamse Patiënten Peiling, naast een excellent middel om de ervaringen van de patiënt in kaart te brengen, ook een haalbare kaart blijft voor alle partijen.

Tenslotte willen we nog aanstippen dat de werkwijze voor het indienen van de gegevens niet is gewijzigd. Wij willen wel benadrukken dat enkel gegevens zullen verwerkt worden die tijdig worden ingediend, waarvan de naam van het XML-bestand conform de richtlijnen is en samen met een .hash-bestand op de sFTP-server wordt geplaatst. Meer informatie kan u vinden op de website.