Nieuws


Meer informatie omtrent de intenties van de FOD in verband met ‘Primary Resource Verification’

In de vergadering van de werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie - JCI" (20 februari 2014) heeft dr. Wim Haenen een toelichting gegeven bij de plannen van de FOD inzake Primary Resource Verification. Zoals u weet, is het verifiëren van de authenticiteit van diploma’s bij hun primaire bron een vereiste die wordt vooropgesteld door de accrediterende instanties. Gezien de enorme impact dat dit heeft voor zowel ziekenhuizen als scholen en universiteiten engageerde de FOD zich vorig jaar  reeds om een oplossing daarvoor uit te werken. Wij nodigden dr. Haenen uit een stand van zaken te geven omtrent de plannen van de FOD.

Dr. Haenen bevestigde dat ziekenhuizen op korte termijn toegang zullen krijgen tot een databank (E-cad). Ziekenhuizen zullen zo voor de bij hen tewerkgestelde professionals kunnen nagaan of (1) het diploma werd geviseerd (garantie van authenticiteit door de FOD), (2) artsen en apothekers beschikken over een orde- en RIZIV-nummer en (3) er bepaalde beperkingen of voorwaarden zijn gekoppeld aan een visum met impact op de uitoefening van het beroep. Een precieze datum waarop deze databank zou kunnen geraadpleegd worden, kon nog niet meegedeeld worden. Dr. Haenen gaf daaromtrent aan dat de technologie daarvoor klaar is en de principebeslissing voor het verlenen van de toegang zou opgenomen worden in het memorandum van de volgende regering. De tweede helft van 2015 wordt daartoe voorlopig als datum vooropgesteld.

In afwachting zou er vanuit de federale instanties  een document aangereikt worden waar de actuele procedure voor het erkennen van een diploma en toekennen van een visum wordt toegelicht. Voor ziekenhuizen die hun audit plannen eind 2014/begin 2015 wordt aangegeven dat zij contact kunnen opnemen met de Provinciale Geneeskundige Commissie om zo op basis van een lijst met de bij hen tewerkgestelde professionals de databank te kunnen consulteren.

Het volledige verslag van de toelichting kan u hier downloaden. Hierin wordt ook meegegeven dat bijkomende vragen kunnen overgemaakt worden aan Vera De Troyer die deze vervolgens zal centraliseren en doorsturen naar de bevoegde instanties. In navolging van de toelichting werd vanuit ICURO een brief gericht aan de heer C. Decoster enerzijds met de intentie om de FOD te danken voor de geboden oplossing en anderzijds om het belang van een snelle toegang te benadrukken.