Nieuws


nieuws-foto

Best practice 'Patiëntenparticipatie en onderzoek naar patiëntentevredenheid gaan hand in hand' - PZ Heilige Familie Kortrijk

Tijdens de vergadering van de Commissie “Q & S” van 27 maart 2014  heeft Virginie Meesseman (PZ Heilige Familie Kortrijk) een best practice gepresenteerd waarin werd toegelicht hoe men binnen hun ziekenhuis omgaat met resultaten en acties vanuit een tevredenheidsonderzoek. Daarbij werd met name ingezoomd op de wijze waarop deze met de patiënten worden besproken en aangewend ter bevordering van de kwaliteit van zorg.

Na het schetsen van het kader voor het werken met patiënttevredenheidsresultaten en het betrekken van patiënten, wordt de projectaanpak toegelicht. Zo werd een werkgroep samengesteld met alle psychologen van alle afdelingen en werden er een aantal focusgroepen opgericht om patiënten te bevragen over welke items zij belangrijk vinden in het beoordelen van de kwaliteit van de zorg. In de draftversie werd eveneens gewaakt over de link met de doelstellingen uit het strategisch plan van het ziekenhuis en werden relevante inzichten gefilterd uit een literatuuronderzoek. In een volgende fase werd deze ontwerpversie voorgelegd aan een groep van patiënten en medewerkers teneinde hun feedback met betrekking tot de relevantie en de begrijpbaarheid van de vragen te kunnen integreren in de finale versie.

De resultaten worden ieder kwartaal onder de vorm van een ‘A3 view’ bezorgd aan de afdelingshoofden, maar zijn ook voor de medewerkers beschikbaar via het intranet. Daarnaast worden de resultaten op kwartaalbasis besproken op de ‘therapeutische staf’ (artsen, psychologen en hoofdverpleegkundigen) en halfjaarlijks teruggekoppeld naar de raad van bestuur.

Aan de hand van de resultaten worden op de verschillende niveaus verbeteracties of -projecten gedefinieerd en opgenomen in beleidsplannen. In een volgende fase wordt vervolgens opgevolgd in welke mate de verbeteracties daadwerkelijk zijn opgestart en welk effect daaraan kan toegekend worden.

Belangrijk is ook dat de resultaten in detail worden teruggekoppeld naar de patiënten toe. Dit wordt sterk geapprecieerd vermits zo wordt aangevoeld dat hun input daadwerkelijk wordt meegenomen in het uitbouwen van kwaliteitsvolle zorg.

De presentatie en het verslag van deze best practice worden toegevoegd aan de rubriek ‘Best practices’ op de website van ICURO.