Nieuws


nieuws-foto

Werkgroep 'Ethiek in de kliniek' bezoekt op 23 april sTimul en ETHOS

sTimul (Lubbeek) is zorg-ethisch lab waar zorg-ethiek wordt gestimuleerd door te simuleren. Deelnemers nemen binnen de setting van een realistische ziekenhuisafdeling de rol op van zorgontvanger of zorgverlener en reflecteren samen over wat zorgafhankelijkheid en verlies aan zelfredzaamheid kan betekenen. Deze unieke ervaring maakt individuele professionals en studenten uiteindelijk gevoeliger en kritischer in het beoordelen van 'goede zorg'. De ‘simulant-zorgontvangers’ zijn professionele zorgverleners (zorgkundigen, verpleegkundigen, paramedici, artsen, leidinggevenden uit ziekenhuizen, GGZ, thuiszorg, bejaardenzorg); bedoeling is dat zij ‘deroutiniseren’. De ‘simulant-zorggevers’ zijn studenten 2de en 3de jaar verpleegkunde (Bachelor, HBOV); bedoeling is dat zij ‘responsabiliseren’.

Geroutineerde en toekomstige zorgverleners krijgen in een tweedaagse de kans zich bewust te worden van de kwetsbaarheid van patiënten, om zo vanuit die bewustwording attitudes en vaardigheden te leren (zoals betrokken zijn, ethisch reflecteren, ‘critical companionship’ onder collega’s ontwikkelen, omgaan met onmacht en grenzen, bewust worden van de kracht van presentie en worden uitgedaagd tot creativiteit, …) en dit alles binnen een goed georganiseerde zorg. Op deze manier geeft sTimul gestalte aan de oude (Chinese) wijsheid die breed binnen op de muur sTimul staat: “Vertel me en ik vergeet. Laat me zien en ik onthoud. Laat me ervaren en ik begrijp.”. De focus van deze vorming neigt naar de zorg-ethische vraag (‘waardigheidsondersteunende zorg’) en niet naar de zorg-technische vraag. “Is wat hier gebeurt, goed-gebeurd voor de zorgontvanger?” De simulatie-formule van de inleef-tweedaagse brengt studenten en gediplomeerde zorgverleners samen, plaatst de factor kwetsbaarheid in het midden van de zorgrelatie en laat toe dat beide partijen van elkaar leren binnen een ‘veilige’ pedagogisch setting die zich wel binnen een concrete zorgsetting bevindt, namelijk PVT Andreas Lubbeek: met andere woorden een ethisch-lab middenin het hart van de zorg. Dit laatste is één van de accentverschillen van sTimul-Lubbeek (2013) tegenover sTimul-Moorsele (2008) en sTimul-Terneuzen (2011). Contactgegevens en inschrijvingsformulier: www.uzleuven.be/sTimul.

In de namiddag was er een ontmoeting met ‘Ethos’ (Hasselt), binnen de KHLim de expertisecel ethiek van QUADRI Gezondheidszorg. Ethos wil een duurzame en kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan actuele ethische  uitdagingen binnen de Vlaamse zorgsector. Dit onder andere door het faciliteren, ondersteunen van de ontwikkeling en implementatie van het ethisch beleid in zorgorganisaties; het voorzien van vormingen ethiek binnen zorgverenigingen en -organisaties (bijvoorbeeld Postgraduaat Referentiepersoon Ethiek); het op de agenda plaatsen van en onderzoeken van de ethisch-existentiele dimensie van zorggerelateerde en maatschappelijke thema’s. Het gesprek spitste zich in dit verband onder andere toe op aspecten van ‘Ethisch leiderschap’ waarover sinds 2012 een onderzoeksproject loopt: ‘Ethisch leiderschap van leidinggevenden in de zorg: een verkenning vanuit de zorgethiek’.

Dit project biedt immers ook interessante raakvlakken met het 7de WEK-symposium op 17 oktober 2014 rond 'Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit?'. Steeds opnieuw blijkt immers dat “Ethiek beklijft pas als ethiek verankerd is in de organisatie en ook leeft op elk niveau”. En daarvoor is een goede interactie nodig tussen 'boardroom en bedside' (vgl. Yvonne Denier en Lieve Dhaene, 'De kracht van mensen. Over waardegedreven leidinggeven in de zorg’, Zorgnet Vlaanderen, 2013, 86; voor bespreking hiervan zie ICURO Informeert - Nieuwsbrief 62).