Nieuws


Vooraankondiging 7de WEK-symposium - vrijdag 17 oktober 2014 - PXL-Hasselt

De werkgroep "Ethiek in de kliniek" van ICURO is toe aan zijn 7de symposium.
Als thema kiezen wij dit jaar ‘Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit?'

Het is de bedoeling om het ethisch debat en zijn verschillende dimensies - macro/meso/micro - te thematiseren. Wij zijn in de zorg binnen en buiten het ziekenhuis immers door allerlei medische en maatschappelijke evoluties gedwongen om voortdurend en op verschillende niveaus met elkaar in gesprek, overleg en ... debat te gaan. En vermits dit vrij vaak gaat over gevoelige en ‘aan de huid klevende’ onderwerpen, is het belangrijk dat er binnen dit debat ruimte en tijd is voor dialoog en luisterbereidheid waarbij angst of vrees, dwang of druk zo maximaal mogelijk afwezig zijn. Want het medisch-ethisch debat heeft elementen van een machtsstrijd, redelijk gesprek, ethische evolutie (Trappenburg) en dit te midden ontwikkelingen waarbij meer en meer belang wordt gehecht aan de vrijheid van het individu om zelf zijn leven vorm te geven.

Het programma wordt volgens traditie weer opgebouwd rond voormiddag-lezingen (4) en namiddag-workshops (4; in twee sessies).

Wij starten in de voormiddag met een breed conceptueel - maar toegankelijk gepresenteerd - kader van de maatschappelijke omgeving waarin ethische kwesties van de gezondheidszorg zich stellen. Voor ethische (gevoelige) thema’s binnen de gezondheidszorg is (de evolutie naar) een seculiere samenleving bijzonder belangrijk. Er wordt - vanuit twee verschillende visies rond actief pluralisme - geschetst hoe dit dient te worden begrepen opdat de levensbeschouwelijke diversiteit geen destructieve, maar constructieve en creatieve plek krijgt. En wat dit met name betekent voor de ethiek en de maatschappelijke organisatie van de gezondheidszorg.

Tijdens het verder verloop van de voormiddag willen wij in een  ‘tweespraak' twee ziekenhuisbeheerders/-directeurs - ICURO / Zorgnet Vlaanderen - hun visie laten brengen over ethisch beleid, ethisch leiderschap in het ziekenhuis en hoe dat ethisch debat in het ziekenhuis een plek krijgt. Mogelijke deelfocussen zijn ethisch gevoelige kwesties op directie/beleidstafel: ethiek en fusiebeweging ziekenhuissector; ethische gevoeligheid bij personeel; ethiek binnen een tijd van budgettaire krapte en binnen tijd van commercialisering; ethische prioriteiten in de toekomst; …

In de namiddag-workshops worden een aantal specifieke thema’s uitgewerkt in (2 X 4) interactieve workshops. In voorbereiding zijn: ‘stakeholdersoverleg met patiënten- en familieparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg’;  ‘ethisch leiderschap’; ‘ethisch gesprek’ (gespreks- en argumentatietechniek); ‘ethische spanningsvelden in de zorg’ (bijvoorbeeld filosofische waarheid / waarheid aan het bed; officieus moreel beraad / officieel ethisch comité; geweten(svrijheid); recht en ethiek;  social profit / commerciële zorg).

U kan de verdere vormgeving van het programma langs de website volgen.

Voor meer info kan u zich steeds wenden tot Stefaan Van Roey.