Nieuws


De verzorger van een oudere of zieke verdient zelf betere zorg

Op 3 juni 2014 heeft het KCE een rapport (n° 223As) uitgebracht omtrent de ondersteuning van mantelzorgers.

Familieleden, buren en vrienden die de zorg opnemen voor een oudere of zieke, zijn zeer belangrijk in ons gezondheidszorgsysteem en zij dragen een groot stuk van alle zorg die wordt geleverd. Ons sociaal en gezondheidssysteem zou dan ook veel beter voor deze mantelzorgers zelf moeten zorgen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek de ondersteuning die de overheid vandaag biedt aan mantelzorgers, in samenwerking met UA, UCL en Yellow Window. Er zijn weinig financiële vergoedingen voor hen. De mogelijkheden om sociaal verlof te nemen om zorg te verlenen, worden dan weer wel als positief ervaren. Respijtzorg moet minder duur zijn, meer aangepast aan de behoeften en, net zoals psychosociale ondersteuning, proactief aangeboden worden. De bestaande diensten en ondersteuning moeten op elkaar afgestemd worden en informatie erover is best beschikbaar via één enkel informatiekanaal. Maar vooraleer de steunmaatregelen aan te passen, moet er een breder maatschappelijk debat gevoerd worden over de plaats van de mantelzorger in het zorgsysteem en in de maatschappij in het algemeen, en over het soort financiële of andere steun die hieraan best is aangepast en die de ongelijkheid niet vergroot. 

In een eerder rapport (chronische zorg, nr. 191) pleit het KCE om voor iedere zorgbehoevende een zorgplan uit te werken. Voortbouwend op de conclusies van dit verkennend onderzoek willen zij er nu voor ijveren om hier een apart luik in te voorzien voor de mantelzorger waarin diens behoeften kunnen bepaald en ingevuld worden.

U kunt het integrale rapport, alsook de managementsamenvatting, downloaden via deze link.