Nieuws


Hospital governance en kwaliteitszorg: onlosmakelijk met elkaar verbonden?

Het centrale thema op het 31ste congres van de BVZ was hospital governance. Net zoals bij privébedrijven en non-profit organisaties komt ook het bestuur van onze verzorgingsinstellingen steeds meer in het oog van de storm als het om onafgewerkte projecten en gebrekkige werking gaat. Honderden bladzijden verkondigen, documenteren en becommentariëren elk jaar de reglementaire schikkingen die de werking van de ziekenhuizen omkaderen, maar de  ‘corporate governance’ wordt in ons land zelden geformaliseerd via richtlijnen. De balans van de (machts)verhoudingen tussen aandeelhouders, raden van bestuur en uitvoerende organen (afgevaardigd bestuurder, directiecomité of college) is moeilijk in evenwicht te brengen en te houden. De eigenlijke betrokkenheid van de professionelen in de gezondheidszorg verschilt sterk van de ene instelling tot de andere en het blijft soms nog een hele heksentoer om corporatistische of andere belangen te overstijgen. 

De vragen die op dit congres aan bod kwamen, zijn: Hoe kunnen we voor het ziekenhuis bestuurders aanwerven die representativiteit, legitimiteit, competentie en ‘commitment’ verenigen? Hoe kunnen we hun prestaties op een juiste manier vergoeden? Welke rol kunnen we toewijzen aan de zogenaamde ‘zelfstandige’ bestuurders die het algemeen belang zouden moeten vertegenwoordigen naast de institutionele aandeelhouders? Op welke manier kan men patiënten-gebruikers in de algemene vergaderingen en in de raden van bestuur opnemen? Hoe kunnen we de opvolging waarborgen van het bestuur en zijn actoren naast de organen die zij animeren? 

Johan Hellings - gewezen afgevaardigd bestuurder van ICURO, CEO van het az Delta en deeltijds docent UHasselt - benaderde het thema hospital governance vanuit het kwaliteitsperspectief. Het is immers evident dat de kernopdracht van het ziekenhuis - kwaliteitsvolle zorg realiseren - dé bestuurlijke prioriteit is. Als ruimer kader heeft hospital governance nood aan een stimulerend, expliciet extern macro-kader inzake healthcare governance (zorg- en financieringsmodel). Intern vereist hospital governance een expliciet kader met beschrijving hoe de besluitvorming tot stand komt. De realisatie van die kernopdracht vereist gemotiveerde professionals, met een leidende rol voor de artsen. Interne afstemming en samenwerking inzake kwaliteitsvolle zorg is een kritische succesfactor voor de succesvolle realisatie ervan. Dergelijke werking vraagt nieuwe bestuursmodellen en specifieke competenties van hoofden, directies en bestuurders. Openheid en maatschappelijke interactie (stakeholdersoverleg) zijn daarvan steeds belangrijker wordende aspecten. 

De presentatie van Johan Hellings vindt u op de ICURO-website.