Nieuws


KCE pleit voor wettelijk kader om de kwaliteit en veiligheid in privé chirurgische centra te garanderen

Oogoperaties en esthetische ingrepen gebeuren regelmatig in ‘privé chirurgische centra‘ (of extramurale centra), dus buiten de muren van een ziekenhuis. Deze centra moeten niet voldoen aan dezelfde strikte kwaliteits- en veiligheidsvereisten die worden opgelegd aan de reguliere ziekenhuizen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit voor een verplichte uitbatingsvergunning met regelmatige kwaliteitscontroles.

Buiten enkel algemene regels (o.a. inzake brandveiligheid, veiligheidsnormen voor de gebruikte lasers, …) en de normen die voor alle artsen in België gelden (deontologie, bescherming patiëntengegevens, patiëntenrechten, enz) die echter zeer algemeen zijn en niet systematisch worden gecontroleerd door de overheid; is er geen specifiek wettelijk kader om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in alle extramurale centra te garanderen. Daarom pleit het KCE voor een officieel erkenningsproces waarbij een vergunning wordt verleend om te mogen werken. Daarbij moet voldaan worden aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsvereisten en moeten er regelmatig controles uitgevoerd worden, met publicatie van de resultaten. Zo stelt het KCE voor om een wettelijke regeling uit te werken om de continuïteit van de zorg te garanderen (in de vorm van spoed- en wachtdiensten) en artsen en zorginstellingen te verplichten om de patiënt alle informatie te geven zodat deze een weloverwogen keuze kan maken over de aangeboden medische interventie (hun zorgaanbod, verblijfskosten, conventiestatus van de artsen, enz). Er moet ook een duidelijke procedure voor klachten uitgewerkt worden, zoals nu al verplicht is in reguliere ziekenhuizen. De bestaande kwaliteits- en veiligheidsnormen die al tussen bepaalde centra zijn overeengekomen, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Het KCE geeft wel aan dat het gebrek aan specifieke wettelijke regels en overheidscontrole niet betekent dat de kwaliteit en de veiligheid in de extramurale centra noodzakelijk te wensen zouden overlaten. Sommige oogheelkundige centra hebben zelfs kwaliteitsnormen onder elkaar afgesproken, gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, maar dit is geen wettelijke verplichting.

Het volledige KCE-rapport kunt u downloaden via deze link.