Nieuws


Voor u gelezen: ‘Identifying high-risk medication: a systematic review’ … en hoe pakken wij dit aan binnen Vlaanderen?

Het opzet van bovengenoemde publicatie bestond eruit om na te gaan welke geneesmiddelen veelvuldig leiden tot incidenten met ernstige schade tot gevolg en daartoe als hoogrisicomedicatie konden beschouwd worden.

Daaruit blijkt dat zeven geneesmiddelen(groepen) verantwoordelijk zijn voor 47 % van alle ernstige medicatiefouten (ME’s - Medication Errors); zijnde methotrexaat, anticoagulantia, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), digoxines, opioïden, acetylicsalicylzuur en betablokkers. 82 % van alle ernstige ME's wordt veroorzaakt door een dertigtal geneesmiddelen(groepen).

Het terugdringen van het aantal medicatiegerelateerde incidenten blijkt echter niet eenvoudig te zijn. In het artikel wordt aangegeven dat een toegespitste aandacht (medication reconcillation) voor deze geneesmiddelen(groepen) potentieel een impact kan hebben op onder meer het aantal ziekenhuisopnames, de verblijfsduren en (levensbedreigende) schade en overlijden ten gevolge van ME’s. Zo zou men een algoritme in het dossier kunnen inbouwen waarbij een medicatiereview wordt aanbevolen (en uitgevoerd) indien patiënten bepaalde geneesmiddelen krijgen voorgeschreven.

De auteurs zijn zich ervan bewust dat hun onderzoek kan ge’bias’ed zijn, onder meer omdat ernstige incidenten sneller worden gemeld in vergelijking met incidenten met geen of een beperkte schade tot gevolg.

Het onderwerp van deze systematic review sluit mooi aan bij een vraag vanuit de leden van de werkgroepen "Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ" en "Ziekenhuisaccreditatie - JCI" om een eenduidige lijst samen te stellen voor hoogrisicomedicatie. Naast de expliciete verwachtingen die daaromtrent worden gesteld door de accrediterende instanties, is dit ook een thema dat terugkomt in het meerjarenplan ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ van de FOD, maar ook in het nalevingstoezicht voor het internistisch zorgtraject aan bod komt. Daartoe werd het initiatief genomen om de verwachtingen die vanuit verschillende hoeken aan de ziekenhuizen werden gesteld samen te brengen en te komen tot 1 lijst. In de vergadering van de werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ" van 26 juni 2014 informeerden wij u reeds dat deze lijst in een finale fase zit, maar nog moet gevalideerd worden door een aantal instanties (FOD Gezondheidszorg, de Vereniging van Ziekenhuisapothekers, vertegenwoordigers van de Geestelijke Gezondheidszorg en de Waalse ziekenhuisapothekers). 

Dit validatieproces vergt enige tijd. Omdat ziekenhuizen nu al graag aan de slag willen, werd aangegeven om de draftversie nu reeds op vraag ter beschikking te stellen aan de ziekenhuizen (ermee rekening houdend dat er later nog wijzigingen kunnen aangebracht worden).

Bent u geïnteresseerd in dit artikel of wil u deze lijst alvast even raadplegen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Gert Verbruggen (gert.verbruggen@icuro.be) of Vera De Troyer (vera.detroyer@icuro.be).

Referenties artikel: Saedder, E.A, Brock, B., e.a. (2014). Identifying high-risk medication: a systematic literature review. European Journal Clinical Pharamcologie (70), 637-645.