Nieuws


De pilootprojecten ‘stakeholdersoverleg’ werken een jaar: tussentijdse evaluatie op 8 juli 2014

Vorig jaar werden in 5 algemene ziekenhuizen en 1 psychiatrisch ziekenhuis de pilootprojecten stakeholdersoverleg (SO) boven de doopvont gehouden. Deze pilootprojecten situeren zich op het mesoniveau (in tegenstelling tot micro: patiënt/zorgverlener en macro: burger/politiek), namelijk in de samenwerking tussen clinici, managers (interne stakeholders - SHs) en externe stakeholders zoals de patiënten en hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld via patiëntenverenigingen; ziekenfondsen) en richten zich op de strategische besluitvorming of dienstverlening die de individuele relatie met de clinicus overstijgt. In zes ICURO-ziekenhuizen is de raad van bestuur van het ziekenhuis ingegaan op deze belangrijke maatschappelijke uitdaging en werd er dus een stakeholdersoverleg met een adviserende bevoegdheid opgericht. De lokale inbedding is hierbij ook van belang waarbij expliciet wordt verwezen naar een goede samenwerking met reeds goed werkende Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL). Belangrijke externe stakeholders zijn zeker de patiëntenverenigingen, het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), maar ook ziekenfondsen, artsenvertegenwoordigers, 1ste lijnszorg, …  Dit alles wordt omkaderd met een passende projectmatige wetenschappelijke omkadering. 

Deze projecten zijn nu een jaar aan de slag in zes instellingen via 5 à 6 goed voorbereide en geleide vergaderingen. Zij formuleren adviezen aan de raad van bestuur over ziekenhuisbrede thema’s. Dit was de uitgelezen gelegenheid om de voorzitters (extern en zelfstandig aan het ziekenhuis) en de secretarissen (intern van het ziekenhuis) samen te brengen. Na een jaar werking van 6 pilootprojecten SO kan een tussentijdse balans opgemaakt worden waarbij de praktische ervaringen worden afgetoetst aan de focus en de intenties van de pilootprojecten SO. Er werd nog eens gefocust op de doelstelling en de focus van de pilootprojecten SO inclusief belangrijkste succesfactoren:

  1. Het SO wordt als een belangrijk bestuurlijk thema aanzien.
  2. Het SO is evenwichtig samengesteld met interne en externe SHs en wordt geleid door een inspirerend voorzitterschap.
  3. Het SO heeft voldoende goed voorbereide vergaderingen met input vanuit de SHs.
  4. Het SO houdt de focus gericht op beleidsrelevante aangelegenheden die de specifieke casuïstiek overstijgen.
  5. Het SO formuleert adviezen met feedback aan de raad van bestuur die een toegevoegde waarde realiseren voor de ziekenhuiswerking. 

Tevens werden een aantal handvatten overlopen voor de werkwijze van het SO (zoals vergadertechnische hulpmiddelen). De uitwisseling van de ervaringen van voorzitters, secretarissen en vertegenwoordigers van de VPP, de ziekenfondsen en de wetenschappelijke equipe maakte deze tussenbalans levendig en concreet.

De verdere planning ziet er als volgt uit:

  1. De deelnemende ziekenhuizen gaan verder met hun 4 à 5 goed voorbereide samenkomsten.
  2. De wetenschappelijke begeleiding houdt dit najaar verder niet-participerende observaties van het SO in drie ziekenhuizen. Op het einde van dit jaar wordt in alle ziekenhuizen een gevalideerde vragenlijst afgenomen. In het voorjaar van 2015 worden twee focusgroepen gehouden met afgevaardigden interne/externe SHs.
  3. In het voorjaar 2015 wordt een studiedag georganiseerd met evaluatie en rapport. Na twee jaar werken, is het dan tijd om inzichten en ervaringen aan te reiken, de ambities te evalueren en voorstellen te ontwikkelen inzake SO met patiëntenparticipatie naar de toekomst. 

Dit alles wordt begeleid door tweemaandelijkse vergaderingen van de ad hoc werkgroep “Pilootprojecten Stakeholdersoverleg” (contactpersoon: stefaan.vanroey@icuro.be).