Nieuws


Oproep voor kandidaten voor FOD-werkgroep ‘Identitovigilantie’

in 2012 werd in kader van het meerjarig programma ‘Coördinatie Kwaliteit en Patiëntveiligheid’ reeds een zelfevaluatie-instrument opgesteld dat ziekenhuizen ertoe in staat stelde het identitovigilantiebeleid en de bijbehorende patiëntidentificatieprocessen in hun instelling door te lichten. Op basis daarvan konden de verbeterpunten bepaald worden, doelstellingen geformuleerd worden en gerichte acties of initiatieven opgezet worden.

Identitovigilantie wordt vaak onterecht herleid tot het checken van een identificatiebandje alvorens een handeling uit te voeren bij de patiënt. Een beleid rond identitovigilantie is echter veel ruimer en beperkt zich bovendien ook niet tot enkel de zorgprocessen. Ook in het proces van het inschrijven van een patiënt in het ziekenhuis bijvoorbeeld kunnen administratieve medewerkers met de nodige uitdagingen en moeilijkheden geconfronteerd worden. Daarnaast hebben ook een aantal informatica-technische mogelijkheden en beslissingen een belangrijke impact. Het zijn al deze aspecten die de FOD wil meenemen in het programma.

Hierbij aansluitend zijn hierover ook een aantal elementen opgenomen in de accreditatiestandaarden en in de eisenkaders van de Vlaamse overheid. Verder is er ook het VIP², waar nu reeds één indicator werd ontwikkeld binnen dit thema.

Om de samenhang tussen alle initiatieven te bewaken en tegelijkertijd een antwoord te bieden op de problemen waarmee de ziekenhuizen in de praktijk worden geconfronteerd (vb. hoe identificeer je een patiënt waarvan geen gegevens bekend zijn), is binnen de FOD de idee ontstaan om een ‘praktische gids’ op te stellen. Het document zal gebruiksklare informatie bevatten over de manier waarop identitovigilantie kan uitgewerkt worden, rekening houdend de vier criteria van het meerjarig programma 2013-2017.

Teneinde de visie van het werkveld te kunnen integreren in deze gids, werd de reeds bestaande werkgroep ‘Identitovigilantie’ opnieuw samengebracht. Deze werkgroep bestaat momenteel hoofdzakelijk uit experten van Waalse en Brusselse ziekenhuizen.

In een overleg tussen de FOD en ICURO werd overeengekomen om deze werkgroep verder uit te breiden met een vijftal Vlaamse ziekenhuismedewerkers. Daarbij wordt niet enkel gedacht aan kwaliteitsmedewerkers of zorgverleners, maar het is essentieel om ook de visie van verantwoordelijken voor het onthaal en informatici te kunnen integreren.

Gezien de relevantie van dit thema en het feit dat heel wat ziekenhuizen nu reeds acties ondernemen in het kader van accreditatie, wil de FOD op korte termijn de praktische gids afwerken. De eerstvolgende vergadering is vastgelegd op woensdag 23 juli 2014 van 13u tot 16u.

Heeft u interesse of heeft u bijkomende vragen omtrent deze werkgroep, dan kunt u contact opnemen met Erica Balligand (Erica.Balligand@gezondheid.belgie.be of  02/524.85.85).

We hopen, samen met de FOD, dat deze gids een antwoord biedt op de talrijke uitdagingen waarmee ziekenhuizen vandaag in dit domein geconfronteerd worden.