Nieuws


nieuws-foto

Meten van patiëntenparticipatiecultuur in het kader van meerjarig programma Patiëntveiligheid FOD

Zoals u weet, werd in het kader van het tweede meerjarig programma Patiëntveiligheid (2013-2017) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een ondersteuningsplan uitgewerkt rond een aantal thema’s die cruciaal zijn voor de kwaliteit en de patiëntveiligheid. Binnen dit plan bieden de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent ondersteuning aan ziekenhuizen rond het specifieke thema van patiëntenparticipatie, een criterium dat ook in het kader van accreditatie belangrijk is. In 2014 ligt de klemtoon op het peilen naar patiëntenparticipatiecultuur op afdelingsniveau en het identificeren van goede praktijkvoorbeelden. Dit zal toelaten om in de komende jaren specifieke interventies te ondersteunen, aangepast aan het stadium van patiëntenparticipatie waarin ziekenhuizen zich bevinden.

Voor het meten van de afdelingscultuur rond patiëntenparticipatie wordt een self-assessmenttool aangeboden, waarbij in het bijzonder wordt ingezoomd op participatie met betrekking tot patiëntveiligheid. De vragenlijst zelf dient te worden ingevuld door zorgverleners die rechtstreeks zijn betrokken bij de klinische zorg.

Samen met de berichtgeving aan de ziekenhuizen werden op 15 juli 2014 een aantal documenten aangeleverd met bijkomende toelichting bij deelname aan de peiling. Zo werd onder meer een algemene informatiebrief (met toestemmingsformulier voor deelname), een protocol en de goedkeuring door het Centraal Ethisch Comité van het UZ Gent overgemaakt aan de contactpersonen van het contract.

Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen, dan kunt u nog bijkomende informatie inwinnen bij prof. Kristof Eeckloo (Kristof.Eeckloo@UGent.be, T 09 332 18 01) of prof. Ann Van Hecke (Ann.VanHecke@UGent.be, T 09 332 36 29).