Nieuws


Aanpassingen in het eisenkader ‘Internistisch zorgtraject’

Op 20 november 2014 werd vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid een e-mailbericht verspreid betreffende het eisenkader voor de internistische patiënt. Na de publicatie van het definitief eisenkader op 30 oktober 2014 werden er vanuit de sector een aantal bemerkingen en vragen overgemaakt aan het agentschap die enerzijds aanleiding gaven tot de aanpassing van enkele eisen  en anderzijds werden verduidelijkt via de Frequently Asked Questions-lijst (FAQ-lijst). Een overzicht van de aanpassingen in de FAQ-lijst vindt u onder de titel ‘Nieuwe vragen over het eisenkader’, pagina 57.

In de mailing van het agentschap wordt aanbevolen om de website te consulteren teneinde de vernieuwde documenten te kunnen raadplegen.

Het agentschap verduidelijkt in de mailing dat de enige versies van de eisenkaders die worden gebruikt in functie van het nalevingstoezicht door Zorginspectie, de definitieve versies zijn van eisenkader met betrekking tot (1) D-dienst en functie niet chirurgische daghospitalisatie, (2) functie ziekenhuisapotheek, (3) functies spoed en MUG en (4) de functie intensieve zorg. Het is belangrijk om zich daarop te baseren vermits de versies met behoud van wijzigingen enkel aan de sector werden aangereikt om zicht te geven op de inhoudelijke wijzigingen, maar in die versies zijn de wijzigingen van "naleving 1" naar "check 1" niet aangegeven. Dit betekent concreet dat enkel de onderlijnde eisen in de definitieve versies worden meegenomen voor check 1.

Het globaal thematisch eisenkader is opgemaakt om alle eisen inzake het internistisch eisenkader thematisch te benaderen. Dit gebeurde op vraag van de sector en is ook waardevol gebleken om hiaten of tegenstrijdigheden te detecteren. Ook dit is eerder een hulpinstrument.

Niettegenstaande dit bericht werd verstuurd naar alle directies, wensten wij u hiervan ook op de hoogte te stellen via dit nieuwsbericht.