Nieuws


nieuws-foto

Tweede uitwisselingsbijeenkomst voor Vlaamse Patiënten Peiling

Op dinsdag 13 januari 2015 organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een 2de infomoment voor ziekenhuizen die reeds eerder participeerden aan de Vlaamse Patiënten Peiling of inmiddels hun interesse kenbaar hadden gemaakt om hiermee op te starten vanaf de volgende meetperiode in het voorjaar van 2015. Inmiddels participeren meer dan 40 ziekenhuizen aan deze tevredenheidsmeting.

De reden van de bijeenkomst was het bespreken van de resultaten van de tweede validatie-oefening die eerder dit jaar in opdracht van het VPP door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven werd uitgevoerd. Naast het zuivere valideren van het instrument, werden daarbij ook een aantal expliciete vragen aan de onderzoekers voorgelegd; elementen die naar aanleiding van vorige metingen door de sector of vanuit de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren" waren overgemaakt aan het VPP.

Tijdens de bijeenkomst schetste dr. Sabine Van Houdt (VPP) in eerste instantie de historiek van de Vlaamse Patiënten Peiling (ontwikkeling en verrichte validatie-onderzoeken). Prof. dr. K. Vanhaecht (CZV) zoomde vervolgens in op de conclusies van de 2de validatie-oefening waarbij het instrument een grote onderscheiding kreeg. Bij deze laatste validatie-oefening, gebaseerd op 22.143 vragenlijsten) werd ook een factoranalyse uitgevoerd waaruit bleek dat de vragen konden geclusterd worden  in 8 dimensies, zijnde (1) voorbereiding op de opname, (2) informatieverstrekking over de aandoening, (3) informatieverstrekking over onderzoek, behandeling of verzorging, (5) wijze van omgaan met patiënten en samenwerking tussen zorgverleners, (5) privacy, (6) veilige zorg, (7) pijn en (8) ontslag uit het ziekenhuis. Kris verduidelijkte eveneens wat het belang en de meerwaarde zijn van het bevragen van de demografische gegevens en gaf een overzicht van de aanbevelingen die voor de verdere verfijning van het instrument vanuit het CZV waren overgemaakt aan het VPP.

Else Tambuyzer (VPP) sloot de bijeenkomst af door samen met de aanwezigen de wijzigingen aangebracht in het meetinstrument en het meetprotocol te overlopen en te duiden. Er werd vooral geïnvesteerd in layoutmatige en tekstuele oppuntstellingen. Beide documenten worden nu nog voorgelegd aan de ontwikkelingsgroep en zullen vervolgens op de website van het VIP² beschikbaar zijn. Via de VIP²-nieuwsbrief (verschijnt eind januari) zal u daarover verder geïnformeerd worden.

Verder werd nog meegegeven dat begin februari een overleg wordt gepland om samen met een aantal ziekenhuizen na te denken over de wijze waarop de huidige feedbackrapporten over de Vlaamse Patiënten Peiling naar de ziekenhuizen toe kunnen geoptimaliseerd worden. Als u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be). 

Wij wensen het VPP te danken om zo enthousiast hun schouders onder dit project te zetten, waarbij ook aan de ontwikkeling van een Franstalige versie van de vragenlijst en een specifieke vragenlijst voor andere doelgroepen (GGZ, materniteit, kinderen, ...) in de loop van de volgende maanden verder zal gewerkt worden.