Nieuws


ZorgICT als basis voor kwaliteitsoptimalisatie en innovatie in de ziekenhuizen

In een snel evoluerende en een continu veranderende samenleving ontstaan nieuwe noden van zorgvragers en zorggevers. Dat ICT-oplossingen hierbij tal van mogelijkheden creëren, staat buiten kijf. Over de vraag ‘hoe’ de symbiose tussen ICT-oplossingen en de ziekenhuissector verder gedaante kan krijgen, reikten Peter Fontaine, Adjunct Algemeen Directeur AZ Delta Roeselare, en Roger Lemmens, Directeur iMinds Health, een aantal ankerpunten aan tijdens de Algemene Vergadering van ICURO op 23 januari 2015.

Het streven van een ziekenhuis naar een kwaliteitsvolle zorg is onlosmakelijk verbonden met het beheren en uitwisselen van informatie.

ZorgICT heeft hier een zeer belangrijke opdracht, zoals het stroomlijnen van de communicatie tussen de verschillende zorgprofessionals met betrekking tot de rechtstreekse zorg en het zorgtraject van de patiënt, de gegevensuitwisseling in de ondersteunende processen en de meta-data hierover, teneinde de zorgorganisatie aan te sturen en de juiste informatie ter beschikking te stellen op de juiste plaats en tijd. Hierdoor kan een verdere kwaliteitsverbetering van het zorgsysteem en de actoren hierin sterk gefaciliteerd worden. Barrières in de markt bij de ziekenhuizen en de ziekenhuisfinanciering maken dat voor veel ziekenhuizen hier nog een hele weg te gaan is. De ziekenhuizen raken er steeds meer van overtuigd dat er nood is om de krachten te bundelen en samen een verdere geïntegreerde informatisering na te streven.

Teneinde de technologische innovaties voor de gezondheidszorg verder te valoriseren, speelt iMinds Health als onafhankelijk onderzoeks- en expertisecentrum een actieve rol in het overbruggen van de adaptatiekloof. De kloof tussen enerzijds de waaier aan reeds beschikbare technologische innovaties en anderzijds de implementatie ervan in de ziekenhuizen.

iMinds Health faciliteert co-creatie tussen zorgactoren, overheden en Health ICT industrie. Hierbij worden de nodige randvoorwaarden gemodelleerd, waaronder: afstemming in businessmodellen, inspelen op gebruiksvriendelijkheid, uittesten en valideren van concepten en het integreren met bestaande toepassingen om de communicatie/interactie tussen diverse toepassingen te verwerkelijken.

Binnen het Elektronisch Patiënten Dossier Platform Vlaanderen (EPV), een initiatief van Zorgnet Vlaanderen, ICURO en iMinds, zullen project calls gelanceerd worden, waarop ziekenhuizen kunnen inschrijven. De ingediende projecten kunnen gaan over interoperabiliteit, E-learning en changemanagement, FIT/GAP accreditatie, patiëntenportaal, toolbox lastenboek, clinical decision support, delen van IT-infrastructuur, business/process design, … 

Zo wordt de ‘binaire droom’ van een verdere synergie tussen ICT-ontwikkelingen en de gezondheidszorg misschien een stukje realiteit …