Nieuws


Eerste Vlaams Interuniversitair Congres voor Gezondheidsrecht

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 2015 vond het eerste Vlaamse Interuniversitair Congres voor Gezondheidsrecht plaats. Respectievelijk te KUL en te UA. Het recht is zeer doende op het terrein van de gezondheid(szorg): de wetgever vindt regelmatig zijn weg naar het Staatsblad; rechters vellen vonnissen en arresten - niet in het minst omdat de mondigere patiënt op zijn rechten staat - en ook de rechtsleer laat zich niet onbetuigd. Naast het vertrouwde handboek van Herman Nys, Geneeskunde recht en medisch handelen, is er nu ook van de samenstellers Thierry Vansweevelt en Filip Dewallens, Handboek Gezondheidsrecht, een tweedelig volume van 3.300 bladzijden. Verschillende van de medewerkende auteurs gingen op dit Interuniversitair Congres met een voordracht in op hun geschreven bijdrage; zij werden ook telkens kort van antwoord gediend door een respondent.

Men kan de behandelde onderwerpen rubriceren vanuit de twee delen van het Handboek: Deel I Zorgaanbod (‘vrij patiëntenverkeer’) en statuut (‘van de ziekenhuisarts‘; ‘sancties tegen artsen’; ‘ereloonsupplementen’; ‘aansprakelijkheid’) en Deel II Rechten van de patiënt tijdens de levensloop (‘klachtrecht en ombudspersoon’; ‘beroepsgeheim’; ‘nieuwe vertegenwoordigingsregeling voor onbekwame patiënten’; ‘experimenten op de Menselijke Persoon; ‘onderzoek met menselijk lichaamsmateriaal ‘; ‘statuut van het lijk’).

Een aantal ontwikkelingen vallen op: de ‘kwaliteit van zorg’ zal meer aandacht gaan krijgen in Europa, maar moet goed gedefinieerd worden gezien de cruciale rol in de beoordeling vrij verkeer; de instructiebevoegdheid van het ziekenhuis moet niet elke arts toegang verlenen tot gelijk welke diagnostische en therapeutische prestatie (cfr. privileging bijvoorbeeld binnen accrediteringstraject); de discussie rond ereloonsupplementen moet gebeuren op basis van objectieve cijfers en ook de ervaringen van buitenland kunnen meegenomen worden; het Fonds Medische Ongevallen heeft gemiddeld 100 nieuwe dossiers per maand en de behandeling verloopt minder snel dan verhoopt; de behandelde klachten door de ombudsfunctie (bemiddeling?) kunnen mits een goede regeling (beroepsgeheim!) van dienst zijn om de Q & S in het ziekenhuis te verbeteren.

Dat dit congres aan een behoefte voldeed, kan alleen al afgeleid worden aan de deelnemersaantallen van  de twee dagen (130 / 100).

Bij andere gelegenheden werden de PowerPointpresentaties van vormingsmomenten van de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek - AHLEC (UA) op de website geplaatst.