Nieuws


Brief van de heer C. Decoster geeft duiding over stand van zaken en toekomstplannen voor het dossier ‘Primary Source Verification’

In de afgelopen maanden werden door de ziekenhuiskoepels een aantal initiatieven genomen om het dossier ‘Primary Source Verification’ verder uit te spitten. Eén van de redenen daartoe was dat het een expliciete (en terechte) verwachting is van de accrediterende instanties dat diploma’s en visums van artsen en zorgprofessionals worden geverifieerd aangaande hun authenticiteit.

Via een omzendbrief (d.d. 18 mei 2015) hebben wij u de brief die wij daaromtrent kregen aangeleverd door de heer C. De Coster (directeur-generaal Gezondheidszorg van de federale overheidsdienst Volksgezondheid)  toegestuurd. Daarin werd zowel de huidige situatie als de toekomstige stappen die daaromtrent zullen gezet worden, verduidelijkt. Als bijlage hebben wij u de gevalideerde flowcharts doorgestuurd waarbij per beroepsgroep wordt aangegeven welke stappen worden gezet om een diploma te erkennen en een visum toe te kennen.

Vanuit Zorgnet-Icuro menen wij dat het aanreiken van deze documenten een belangrijke stap voorwaarts is in de verwachtingen die hieromtrent worden gesteld door de accrediterende instanties, met name omdat de procedures werden gevalideerd door de overheid en zij in de begeleidende brief de verantwoordelijkheid op zich nemen om de procedures te verbeteren.

Als ziekenhuiskoepel engageerden wij ons om deze brief over te maken, zodat u deze tijdens een audit kan voorleggen om aan te geven welke inspanningen u heeft geleverd om te voldoen aan de gestelde verwachtingen om de echtheid van de diploma’s te verifiëren. Via deze link kunt u de vertaalde brief raadplegen.

Zowel de koepels als de overheid beseffen dat deze brief geen finaal antwoord biedt op de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd om te voldoen aan de desbetreffende standaarden. Daartoe zullen wij dit dossier ook met de nodige aandacht blijven opvolgen.

Ter informatie willen wij u graag meegeven dat wij door een aantal psychologen werden gewezen op de website van de Psychologencommissie en het register voor klinisch psychologen dat  wordt bijgehouden door de Vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen. Bij navraag is er echter geen primaire broncontrole ingebouwd, maar wordt de erkenning (tenzij bij ernstige twijfel) toegekend op basis van een afschrift van het diploma.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vera De Troyer (vera.detroyer@icuro.be).